Privacyverklaring

Stichting socialdebt

Aert van Nesstraat 45
3012 CA Rotterdam, Nederland
KvK-nummer 78298539

60% van de schulden wordt veroorzaakt door incasso-en deurwaarderskosten.

Privacy- en cookieverklaring

Stichting Socialdebt, gevestigd aan de Aert van Nesstraat 45, 3012 CA te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers van onze website, de Socialdebt app en alle (digitale) dienstverlening daaromheen. Die uitleg gaat zowel over het verzamelen van persoonsgegevens als het gebruik van cookies.

Contactgegevens:

Website: https://www.socialdebt.nl
Adres: Aert van Nesstraat 45, 3012 CA
Telefoonnummer: 06-24839374 (bellen) 010-3220458 (Whatsapp)

Jamal Oulel is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Socialdebt. Hij is te bereiken via jamal@socialdebt.nl

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website en app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer
 • Transactiedata, denk aan aflossingen bij ons maar ook bankgegevens
 • Factuurgegevens (Plaatjes of andere bestandtypes)

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Als je gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden je persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek/vraag te voldoen.
 • Om het bezoekers van onze website makkelijk te maken om met ons in contact te komen, verwijzen wij door naar WhatsApp. Wanneer je contact met ons opneemt via WhatsApp dan kunnen wij daar gegevens over verwerken, maar de meeste gegevens worden in dat geval verwerkt door WhatsApp. Als je wilt weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan kun je hun privacy statement raadplegen.
 • Wij verwijzen op onze website naar onze social mediakanalen (LinkedIn, Instagram). Wanneer je doorklikt naar deze kanalen dan kunnen wij daar gegevens over verwerken, maar de meeste gegevens worden in dat geval verwerkt door Instagram/LinkedIn. Als je wilt weten hoe zij met jouw persoonsgegevens omgaan kun je hun privacy statement raadplegen.
 • Het afhandelen van jouw betaling 
 • Je te kunnen bellen, (digitaal) berichten of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Stichting Socialdebt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als je onze website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zie daarvoor ook ons policy inzake Google Analytics hieronder.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan derden. Het kan zijn dat jouw persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (bijvoorbeeld de partij die onze website host, of de dienst die wij gebruiken voor agendabeheer). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan landen die buiten de EER liggen. In dat geval zullen de persoonsgegevens worden opgeslagen bij een partij die ofwel is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield, ofwel bij een partij die een door de Europese Unie verplicht gestelde modelovereenkomst hanteert.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij jouw gegevens verwerken (zie hiervoor bij ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’):

 • Als je gegevens hebt achtergelaten middels het contactformulier, dan verwerken wij je gegevens om aan je vraag te voldoen. Als je vraag niet leidt tot verdere dienstverlening, dan bewaren wij de gegevens maximaal een jaar.
 • Voor het verzenden van nieuwsbrieven verwerken wij je persoonsgegevens zolang je je toestemming niet intrekt. Nadat je je hebt uitgeschreven verwijderen wij je persoonsgegevens na 30 dagen.
 • Algemene gegevens over je websitebezoek bewaren wij gedurende ten hoogste een jaar.
 • Gegevens die je via onze app verstrekt bewaren we tot je schuldenvrij bent.
 • Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wetgeving en belastingverplichtingen bewaren wij voor 7 jaar.

Welke rechten heb je?

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.
 • Je hebt het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
 • Je hebt het recht om te verzoeken dat jouw persoonsgegevens gewist worden.
 • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens op te vragen, zodat jij jouw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
 • Als je persoonsgegevens verwerkt worden op basis van jouw toestemming, dan heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Als je persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden dan zullen je persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als je meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij stellen het wel op prijs als je eerst je klacht kenbaar maakt bij ons, zodat wij de gelegenheid krijgen om dit op te lossen.

Wat is een cookie?

Stichting Socialdebt maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flashapplicaties] wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

De cookies die worden gebruikt in deze website zijn onder te verdelen in de
volgende categorieën:Strikt noodzakelijke cookies Dit zijn cookies die nodig zijn om de website goed te kunnen laten functioneren en worden automatisch ingeschakeld als u de website bezoekt. Wanneer je bijvoorbeeld kiest om de melding over cookies niet meer te tonen wordt dit opgeslagen, dit is een strikt noodzakelijke cookie. Voor deze cookies hoeft u geen toestemming te geven. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die door Google Inc. (“Google”) wordt geleverd. Indien je het gebruik van Google Analytics in het geheel niet wilt toestaan, kunt u de Google Analytics Opt-out Add-on downloaden en installeren via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die worden opgeslagen op jouw computer zodat door de website geanalyseerd kan worden hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om jouw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website activiteit samen te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verstrekken met betrekking tot website activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien hij daartoe wettelijk verplicht is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daartoe bestemde instellingen van je browser te selecteren, maar als gevolg daarvan kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Door het gebruiken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Google is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Stichting Socialdebt heeft Google Analytics bovendien ´privacyvriendelijk´ ingesteld conform de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.


Door het verwijderen of uitschakelen van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website niet meer werken of onjuist worden weergegeven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Socialdebt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via jamal@socialdebt.nl.

Stichting Socialdebt heeft o.a. de volgende maatregelen (maar niet beperkt tot) genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • We beperken wie toegang heeft tot jouw gegevens. Daarnaast zorgen we ervoor dat niemand onnodige leesrechten heeft. 
 • We hanteren 2FA (Twee Factor Authenticatie) om onze diverse digitale systemen te beschermen.
 • Bij het bespreken van gebruikers, gebruiken wij alleen de voornaam en voorkomen wij zo veel mogelijk dat er andere herleidbare gegevens samen kunnen komen. 
 • Gegevens worden zo veel mogelijk opgeslagen binnen Europa.
 • We hanteren een streng testbeleid voor onze software. Onze app gaat bijvoorbeeld door verschillende niet-publieke testrondes voordat deze gepubliceerd wordt. 

Verwerking factuurgegevens

Schulden die bij ons worden ingediend moeten compleet zijn zodat wij weten waar ze vandaan komen. De papieren of bevestiging van de schulden moeten echt zijn. Wij hebben hierbij ook de contracten nodig die aan de basis liggen van je schulden om ze te kunnen controleren. Wij ontvangen ook van jou eerdere e-mails of andere berichten die je hebt ontvangen van je crediteur die van belang zijn voor je schulden. Wij kunnen ook om meer informatie vragen over je schulden welke je dan zo snel als mogelijk naar ons zal sturen. Als wij overtuigd zijn dat je fraude probeert te plegen zullen wij de politie inlichten.

De Opdrachtgever dient bij het aangaan van een Overeenkomst deugdelijke vorderingen op hem in bij Stichting Socialdebt, dit wil onder meer zeggen dat de opdrachtgever er voor in staat dat:

a)  de vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijk vervulde tegenprestatie;
b)  er geen sprake is van verjaring van de vordering;
c)  het vorderingsrecht op de Opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
d)  het duidelijk is welke kosten en rente er worden gerekend; en
e)  de vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven.

Tegelijk met de aanvraag voor een Overeenkomst worden door de Opdrachtgever aan Stichting Socialdebt alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere;

a)  kopieën van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;
b)  kopieën van de overeenkomst welke aan de vordering ten grondslag ligt; en
c)  kopieën van alle overige relevante stukken, waaronder de factuur, de herinneringen en aanmaningen met aanzegging van kosten en overige correspondentie met de crediteur.

De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanlevering van een volledig dossier bij Stichting Socialdebt en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken.

Stichting Socialdebt maakt van alle ontvangen stukken en documenten een scan (digitale kopie).

Wanneer er gedurende de opdracht door Stichting Socialdebt aan Opdrachtgever om aanvullende informatie wordt verzocht, zal de Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie onverwijld aan Stichting Socialdebt wordt verstrekt.