Algemene voorwaarden

Stichting socialdebt

Aert van Nesstraat 45 
3012 CA Rotterdam, Nederland
KvK-nummer 78298539

60% van de schulden wordt veroorzaakt door incasso-en deurwaarderskosten.

Adres

Stichting Socialdebt
Aert van Nesstraat 45
3012 CA
Rotterdam, Nederland
KvK-nummer 78298539

Onze algemene voorwaarden hebben een samenvatting in cursief staan bij elk artikel, voor de exacte interpretatie zal altijd worden gekeken naar de niet cursieve onderdelen van de artikelen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden als spelregels tussen ons en gelden voor alle Overeenkomsten en afspraken die jij met ons maakt. Wij zijn alleen eens met andere spelregels als we dit schriftelijk aangeven. Als wij nieuwe spelregels gaan hanteren zullen wij deze beschikbaar maken en als jij het niet eens bent met de veranderingen moet je dat binnen 14 dagen aangeven bij ons via een brief of per e-mail. Als jij het niet eens bent met de verandering en dit op tijd aangeeft bij ons via brief of e-mail zullen de oude spelregels die eerder tussen ons golden blijven doorwerken. Afwijkende spelregels waar wij het mee eens zijn gelden alleen voor die specifieke afspraken en niet voor alle verdere afspraken.

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en vormen een onlosmakelijk onderdeel van, alle door SD gedane aanbiedingen, met SD gesloten Overeenkomsten, en de uitvoering daarvan. Afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend met schriftelijke toestemming van SD.
  2. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door SD zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
  3. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk dan wel per elektronisch verkeer aan de Opdrachtgever worden gemeld, onder toezending van een exemplaar van de nieuwe Algemene Voorwaarden en/of met verwijzing naar de pagina op de website waar de nieuwe Algemene voorwaarden staan vermeld. De wijzigingen zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.
  4. Bezwaren tegen de toepasselijkheid van gewijzigde Algemene Voorwaarden op lopende Overeenkomsten, dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na de toezending van de gewijzigde Algemene Voorwaarden te worden ingediend. In geval van bezwaar blijven de oude Algemene Voorwaarden van kracht.
  5. Indien enige passage in deze Algemene Voorwaarden en/of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijde nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige, dan wel vernietigde, passage een regeling treffen die de bedoeling die de partijen met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
  6. De Opdrachtgever staat er voor in bevoegd te zijn, en/of over beschikkingsmacht te bezitten, tot het geven van een opdracht en vrijwaart SD voor alle aanspraken van derden ter zake het uitvoeren van de opdracht en het gebruik door SD of enige derde -ongeacht de relatie van die derde tot de Opdrachtgever- van hetgeen SD aan de Opdrachtgever -of enige derde op verzoek van de Opdrachtgever- heeft geleverd.

Artikel 2 – Totstandkoming

Als wij aanbieden om je schuld over te nemen heb je 14 dagen om te besluiten of je dit wilt. Als je niet op tijd reageert verloopt ons aanbod om je schuld over te nemen. Als je ons aanbod aanneemt dan gelden ook de hier opgenomen spelregels tussen ons. Als wij het schriftelijk eens worden over andere spelregels dan gelden die spelregels alleen voor die set schulden en niet voor alle andere schulden. Wij mogen ons aanbod zonder verdere uitleg intrekken als wij dat willen.

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en mededelingen door SD, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en komen na veertien (14) dagen te vervallen. Tenzij in de aanbiedingen, offertes en mededelingen uitdrukkelijk anders is bepaald. De offertes, aanbiedingen en mededelingen vormen voor wat betreft de prijs en overige voorwaarden altijd één geheel.

2.2 Uit de acceptatie van een aanbod door de Opdrachtgever blijkt dat de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.

2.3  Wanneer SD van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen bij een Overeenkomst aanvaardt, gelden deze afwijkende bedingen uitsluitend voor de betreffende Overeenkomst. Aanvulling of wijziging van reeds gesloten Overeenkomsten kan slechts met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van SD.

2.4  SD is bevoegd een opdracht te weigeren, en kan dat doen zonder opgave van redenen.

2.5  Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen nadat SD de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, danwel bij ontbreken daarvan, nadat SD met de werkzaamheden ten grondslag liggende aan de Overeenkomst feitelijk is aangevangen.

Artikel 3 – Termijn en geheimhouding

Wij gaan netjes om met de informatie die jij ons geeft. Dit betekent dat wij de informatie geheim zullen houden als jij dit wenst, ook gegevens die jij ons stuurt zullen als vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwachten hetzelfde van jou.

3.1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3.2  De (persoons-)gegevens die via de websites van SD aan SD worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

3.3  SD bewaart en gebruikt uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. SD gebruikt een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via de website van SD of door dit op een andere wijze aan SDmee te delen.

Artikel 4 – Indienen schulden

Schulden die bij ons worden ingediend moeten compleet zijn zodat wij weten waar ze vandaan komen. De papieren of bevestiging van de schulden moeten echt zijn. Wij hebben hierbij ook de contracten nodig die aan de basis liggen van je schulden om ze te kunnen controleren. Wij ontvangen ook van jou eerdere e-mails of andere berichten die je hebt ontvangen van je crediteur die van belang zijn voor je schulden. Wij kunnen ook om meer informatie vragen over je schulden welke je dan zo snel als mogelijk naar ons zal sturen. Als wij overtuigd zijn dat je fraude probeert te plegen zullen wij de politie inlichten.

4.1  De Opdrachtgever dient bij het aangaan van een Overeenkomst deugdelijke vorderingen op hem in bij SD, dit wil onder meer zeggen dat de opdrachtgever er voor in staat dat:

a)  de vordering onafhankelijk is en er geen aanspraken bestaan uit hoofde van een nog niet vervulde, of niet deugdelijk vervulde tegenprestatie;
b)  er geen sprake is van verjaring van de vordering;
c)  het vorderingsrecht op de Opdrachtgever uitdrukkelijk kan worden bewezen;
d)  het duidelijk is welke kosten en rente er worden gerekend; en
e)  de vordering nog niet eerder aan een derde uit handen is gegeven.

4.2  Tegelijk met de aanvraag voor een Overeenkomst worden door de Opdrachtgever aan SD alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken in kopie ter hand gesteld, hieronder vallen onder andere;

a)  kopieën van de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden;
b)  kopieën van de overeenkomst welke aan de vordering ten grondslag ligt; en
c)  kopieën van alle overige relevante stukken, waaronder de factuur, de herinneringen en aanmaningen met aanzegging van kosten en overige correspondentie met de crediteur.

4.3  De Opdrachtgever draagt zorg voor de aanlevering van een volledig dossier bij SD en staat in voor de juistheid van de bewijsstukken.
4.4  SD maakt van alle ontvangen stukken en documenten een scan (digitale kopie).
4.5  Wanneer er gedurende de opdracht door SD aan Opdrachtgever om aanvullende informatie wordt verzocht, zal de Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat deze informatie onverwijld aan SD wordt verstrekt.
4.6  SD zal in het geval van vermoedens van strafbare feiten gepleegd in verband met Overeenkomst met Opdrachtgever dit ook melden bij de bevoegde autoriteiten indien zij dit redelijkerwijs nodig acht.

Artikel 5 – Kosten traject en wat wij namens jou mogen doen

Als wij je schuld overnemen dan zullen wij verder contact opnemen met je oude schuldeisers om toe te lichten wat er aan de hand is. Door ons jouw schuld te laten overnemen sta je ons toe om contact op te nemen met je voormalige schuldeisers. Als zij jou proberen te bereiken zal je ze laten weten dat ze verder contact met ons moeten opnemen. Jij zal ook geen verder contact opnemen met je oude schuldeisers. Soms zullen wij hiervoor andere partijen gebruiken, als we dit doen zullen we dit melden. Als jij verdere documenten ontvangt van je oud schuldeisers dan stuur jij deze zo snel mogelijk door aan ons. Dit traject zal jou geen geld kosten.

5.1  Wanneer Opdrachtgever een Overeenkomst aangaat met SD, machtigt zij SD in haar naam alle maatregelen te treffen die naar inzicht van SD noodzakelijk zijn. Deze machtiging houdt onder meer in:

a)  het schriftelijk en telefonisch benaderen van de crediteur; en
b)  het treffen van, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregelingen in acht houdende de sociale doeleinden van SD met de crediteuren.

5.2  Het is SD toegestaan om bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik te maken van derden.

5.3  Opdrachtgever heeft geen zeggenschap over de wijze waarop de opdracht door SD wordt uitgevoerd.

5.4  SD rekent geen kosten ten aanzien van Opdrachtgevers , gezien onze sociale doeleinden.

5.5  Zodra de opdracht is verstrekt dient de Opdrachtgever zich te onthouden van contacten met de crediteur. Opdrachtgever is gehouden om de crediteur te verwijzen naar SD en de Opdrachtgever dient SD onverwijld van dusdanig verwijzen op de hoogte te stellen.

5.6  Wanneer de Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst informatie ontvangt die betrekking heeft op de schulden, dient Opdrachtgever hiervan onverwijld melding te maken.

5.7  De Opdrachtgever dient zich van het navolgende te onthouden.

a)  het hinderen van de werkzaamheden van SD;
b)  het verzwijgen, dan wel achterhouden, van informatie;
c)  het niet verstrekken van verzochte gegevens, dan wel informatie, binnen zeven (7) dagen; en
d)  het contact hebben met de debiteur omtrent de schuld.

Artikel 6 – Geld dat je ons betaalt

Elke betaling die jij doet aan ons gaat af van jouw schuld. Onder geïncasseerde bedragen worden de bedragen verstaan die betaald zijn aan SD.

Artikel 7 – aansprakelijkheid SD

Mochten wij aansprakelijk worden gehouden omdat jij denkt dat we fouten hebben gemaakt dan spreken we af dat de maximale vergoeding beperkt is tot wat onze verzekeraar uit zal betalen.

Eventuele aansprakelijkheid van SD is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomend geval wordt uitbetaald onder haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8 – Overmacht

Stel dat er dingen gebeuren die buiten onze controle liggen. Denk aan bijvoorbeeld een brand in ons pand of een IT- probleem, dan hebben wij het recht om het verdere uitvoeren van onze Overeenkomst uit te stellen tot alles weer in orde is. Jij hebt dan geen aanspraak op eventuele schade die ontstaat omdat wij je tijdelijk niet konden helpen.

In geval van overmacht, waaronder andere wordt begrepen; storing in het bedrijf, breuk aan apparatuur, brand, staking of verhindering als gevolg van overheidsmaatregelen, alsmede het niet nakomen door derden van hun verplichtingen jegens SD, is SD gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen tot na het vervallen van de overmacht opleverende omstandigheden, dan wel de Overeenkomst te annuleren. In beide gevallen kan de Opdrachtgever geen aanspraak op schade vergoeding maken.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

Als wij ruzie hebben over de Overeenkomst of over andere zaken spreken wij met elkaar af dat wij eerst proberen in overleg de ruzie uit te praten. Als wij er jammer genoeg toch niet uit kunnen komen dan spreken wij hierbij af dat de Rotterdamse rechter bevoegd is.

9.1  De Overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse Recht. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.

9.2  Partijen zullen ook voordat zij een geschil voorleggen aan de bevoegde rechter eerst in contract treden met SD teneinde het geschil in onderling overleg te beslechten.

Leven zonder schuld. Wil je helpen en een vrijwillige bijdrage leveren? Stuur ons een bericht.
Help mee